Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe:
  Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest SCOTT Sportech Poland sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku przy ul. Żeromskiego 3,05-400 Otwock , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 199122 („Administrator”).
 2. Inspektor ochrony danych:
  U Administratora nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
  Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu otrzymywania Newsletter – podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Panią/ Pana zgoda,
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda, o ile została wyrażona, zaś w przypadku braku wyrażenia zgody art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na promocji działalności statutowej i gospodarczej Administratora oraz zwiększeniu sprzedaży świadczonych przez niego usług,
  • w celu otrzymywania informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona zgoda.
 4. Kategorie danych osobowych:
  Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko i adres email.
 5. Odbiorcy danych:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom.
  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia administratora, i.in. podmiot świadczącym usługi informatyczne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 6. Okres przechowywania danych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody albo do momentu odpadnięcia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia sprzeciwu (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości email na adres newsletter@scott.pl Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

 8. Informacja o wymogu podania danych osobowych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Chcesz
wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego
Newslettera i otrzymuj
najnowsze informacje.


Newsletter